به گزارش خبرگزاری برنا؛ «محمدحسین رحیمی زاده» در این رابطه اظهار کرد: چند نفر افراد فرصتطلب و سود جو با صحنهسازی شروع به ارتکاب تصرف بیش از ۲۰ هکتار زمین متعلق به دولت کرده بودند که با گزارش دیدهبان پیشگیری از طریق سامانه سجام، مراتب به دادسرا منعکس و بلافاصله نسبت به جلوگیری از تصرف توسط یگان حفاظت سازمان مربوطه اقدام شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، موارد متعددی چاههای آب غیرمجاز در حال ارتکاب جرم شناسایی و برخورد قانونی شد که همه از طریق دیدهبانان پیشگیری گزارش شده بود و از طریق سامانه به مراجع قانونی جهت بررسی و برخورد ارجاع شده بود .

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یکی از سامانههای طراحی شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی ) است که جهت پیشگیری از وقوع جرائم و حضور به موقع با کسب اطلاعات مردمی ایجاد شده است .

وی یادآور شد: در طرح دیدهبان پیشگیری، اشخاصی به صورت داوطلب بعد از گزینش، به عنوان گزارش دهنده ای که هویت وی محفوظ است اطلاعات خود را راجع به برخی از مسائل به صورت مستند در سامانه ثبت می نمایند تا در زمان مناسب که امکان جلوگیری از وقوع جرم یا ادامه ارتکاب وجود داشته باشد فرایند ارجاع به مقامات مسئول به صورت سیستمی انجام گیرد